Kontakt:

ÇDO PRODHUES MUND TË MARRË INFORMACION TË PERSONALIZUAR NGA EKSPERTE KOMBËTARË DHE NDËRKOMBETARË TË AGROQUALITY
contact@agroquality.al

AgroQuality

Agroquality, udhëzues në zbatimin e standarteve ushqimore

AgroQuality është një platformë e cila bën të mundur promovimin e standardeve të ndryshme të cilësisë ushqimore si: Global G.A.P. Organik, H.A.C.C.P. etj. AgroQuality është një nismë e cila synon nxitjen e zhvillimit të standardeve të cilësise ushqimore dhe rritjen e kapaciteteve në çdo kompani.